ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling bij, en op iedere overeenkomst gesloten met BV SCHOETERS RENTAL SERVICES.

2. Indien het eindbedrag van de factuur, exclusief btw, minder dan €50,00 bedraagt, worden automatisch €6,00 administratiekosten aangerekend.

3. Onze facturen dienen contant of met bancontact betaald te worden bij afhaling van de materialen door de huurder. Bij levering gebeurt de betaling via overschrijving, dan wel contant of met bancontact op het kantoor, minimum 3 dagen voor de levering. Bij overschrijving moet altijd een betalingsbewijs doorgestuurd worden naar info@schoetersrental.be

Gehuurde goederen worden niet meegegeven of geleverd zonder volledige vooruitbetaling.

4. Op straffe van verval moeten eventuele klachten, specifiek met betrekking tot de factuur, door de klant per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

5. Op iedere factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per maand, berekend vanaf de vervaldag.

Tevens zal iedere factuur, bij gebrek aan betaling op haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 15% schadevergoeding met een minimum van €25,00 excl. btw. zulks ten titel van conventionele schadevergoeding. Dit schadebeding wordt gerechtvaardigd door de bijkomende last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies en het gebrek aan liquiditeiten.

6.Enkel de vrederechter van het 7de kanton van Antwerpen of de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd om te oordelen over een eventueel geschil tussen de klant en de BV SCHOETERS RENTAL SERVICES.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN m.b.t. de verhuring

1. Iedere overeenkomst van verhuring valt niet alleen onder toepassing van de algemene voorwaarden, doch ook onder de toepassing van onderhavige specifieke voorwaarden.

2. Bij elke verhuring moet voor in ontvangst name van de goederen, een waarborg + het bedrag van de bestelde materialen (+ eventuele transportkosten), worden betaald. De manier van betaling vindt u terug bij de algemene voorwaarden artikel 3.

3. Alle huurprijzen, opgegeven op onze site www.schoetersrental.be en/of de bestelbon, zijn exclusief btw.

De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt afgehaald en teruggebracht in ons magazijn aan Sint-Jan Vianneystraat 33 te 2610 Wilrijk.

Indien het gehuurde materiaal daarentegen door onze diensten moet gebracht en/of afgehaald worden, zal hiervoor een afzonderlijke prijs worden aangerekend. Indien laad- en/of lostijd meer dan 15 minuten per persoon bedraagt, zal voor bijkomend werk door BV SCHOETERS RENTAL een supplement per begonnen kwartier in rekening worden gebracht.

De huurprijzen worden per stuk opgegeven en gelden voor een periode van maximum drie weekdagen of voor een weekend van vrijdag tot maandag. Voor langere huurperiodes moet een afzonderlijk prijsbestek worden aangevraagd.

Bij kleinere materialen is een afname per 5, 8,10 of 12 stuks verplicht, dit staat aangegeven op de bovenvermelde site.

4. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse huurperiode, ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd. Zodra de gehuurde goederen ter beschikking gesteld zijn aan de huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake.

5. Het materiaal wordt geleverd in goede en hygiënische staat en volledig conform aan de bestelbon. Bij afhaling door de klant staan wij niet in voor schade of breuk vanaf dat de goederen geladen zijn.

Onze klanten worden daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons, op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee uur na de inontvangstneming ervan te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging kan enkel schriftelijk gebeuren aan info@schoetersrental.be vergezeld van fotomateriaal. Melding van schade, breuk of tekorten worden na ingebruikname en inlevering van de gehuurde goederen niet meer aanvaard.

6. Al het materiaal dient degelijk gespoeld en moet, zonder etensresten, in de daartoe bestemde bakken worden geplaatst. Keukentoestellen zoals ovens, vuren, friteuses, barbecues, enz. moeten door de huurder degelijk gereinigd worden terugbezorgd.

Indien aan één of meerdere in dit artikel weergegeven voorwaarden niet is voldaan, zal door de BV SCHOETERS RENTAL SERVICES voor het bijkomende werk een supplement aangerekend worden.

7. Om het nazicht en het natellen van de materialen niet te vertragen dient al het materiaal door de huurder zorgvuldig te worden gesorteerd. Indien dit niet het geval is, zal voor het bijkomend werk door de BV SCHOETERS RENTAL SERVICES een supplement in rekening worden gebracht per begonnen tijdsbestek van 15 minuten.